• Przedmiotowy System Oceniania

     do programu wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu     1.      Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i końco­worocznej z wychowania fizycznego i oceniany jest w obszarach:

     1.1.   systematyczności (frekwencji),

     1.2.   aktywności,

     1.3.   postępu sprawności,

     1.4.   obowiązkowych sprawdzianów wiadomości i u­mie­jętności oraz poziomu zdolności kondy­cyjnych,

     1.5.   oceny za pierwsze półrocze przy ustaleniu oceny końcoworocznej.

     1.6.   oceny i oznaczenia funkcjonowania ucznia przy realizacji zadań wychowania fizycznego mogą być gromadzone w dokumentacji nauczyciela wychowania fizycznego poza dziennikiem; rodzic i uczeń ma prawo wglądu do swoich ocen w tym zapisie.

     2.      Funkcja poszczególnych elementów oceny:

     2.1.   systematyczność – wdrażanie do systema­tycz­nego uczestnictwa w zajęciach w aspekcie wychowawczym i zdrowot­nym,

     2.2.   aktywność – wdrażanie do podejmo­wania mak­symalnego wysiłku, zaanga­żowania, inicjatywy i samodzielności, samokontroli i samooceny,

     2.3.   postęp sprawności – wdrażanie do sa­mo­usprawniania i samodoskonalenia, dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną,

     2.4.   sprawdziany umiejętności oraz poziom zdolności kondycyjnych – wdrażanie do samooceny i określenie własnego poziomu rozwoju fizycznego w porównaniu z rówieśnikami.

     3.      Ocena klasyfikacyjna w obszarze systematyczności:

     3.1.   Ocena systematyczności:

     3.1.1.  bardzo dobra – uczestnictwo we wszyst­kich zajęciach w semestrze,

     3.1.2.  dobra – opuszczone jedne zajęcia,

     3.1.3.  dostateczna – opuszczone dwa zajęcia,

     3.1.4.  dopuszczająca – opuszczone trzy, cztery zajęcia,

     3.1.5.  niedostateczna – opuszczonych pięć i wię­cej zajęć.

     3.2.   Interpretacja oceny za frekwencję:

     3.2.1. przez zajęcia należy rozumieć lekcje wy­chowania fizycznego odbywające się jednego dnia,

     3.2.2. zajęcia opuszczone to nieobecność nieus­prawiedliwiona, nieobec­ność usprawiedli­wiona na części zajęć w danym dniu lub nie­uczest­niczenie (brak przygotowania) na zajęcia przedmiotu,

     3.2.3. nie uznaje się za opuszczone zajęcia w liczbie dni, w którym w tygodniu odbywają się zajęcia wychowania fizycznego w usta­lonym czasie semestru okresu rozlicze­niowego bez podania przyczyny oraz tyle samo zajęć usprawiedliwionych przez rodziców (opie­ku­nów prawnych),

     3.2.4. trzy spóźnienia nieusprawiedliwione trak­towane są jako jedne zajęcia opuszczone,

     3.2.5. wymagany strój składa się z koszulki i spodenek sportowych, bluzy dresowej, długich spodni treningowych, skarpetek i obuwia sportowego, które uczeń zakłada na zajęcia i zdejmuje po ich zakończeniu. Jeśli umożliwiają to lub wymagają warunki i miejsce prowadzenia zajęć uczeń może uczestniczyć w zajęciach bez obuwia oraz (lub) w dresie; w przypadku odstępstwa od powyższego nauczyciel nie dopuszcza ucznia do zajęć dokumentując to zdarzenie jako nieprzygotowanie do zajęć.

     3.2.6. zabronione jest ćwiczenie w biżuterii, ze­gar­kach, długich, rozpuszczonych włosach  z wyjątkiem sytuacji, gdy ze wzglę­du na charakter prowadzonych zajęć zgodę udzieli prowadzący zajęcia,

     3.2.7. nie jest uznawana za nieprzygotowanie sytuacja, w której nauczyciel nie dopuszcza do ćwiczenia prawidłowo przygotowanego ucznia ze względu na zachowanie jego bezpieczeństwa i zdrowia;

     3.2.8. uczeń posiadający wadę wzroku utrudnia­jącą orientację w przestrzeni powinien ćwiczyć w szkłach kontaktowych lub oku­larach zabezpieczonych przed upadkiem; informację tą w pisemnej formie prze­kazują rodzice nauczycielowi wychowania fizycznego,

     3.2.9. usprawiedliwiona nieobecność w szkole w ciągu całego dnia nie wpływa na obniżenie oceny,

     3.2.10.   uczeń posiadający orzeczenie lekarskie o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego uczest­niczy we wszystkich zajęciach wykonując ćwiczenia zgodne z orzeczeniem lekarza lub wspomagając organizację zajęć i peł­niąc właściwie rolę kibica, w tym uczniowie zwolnieni z zajęć pływackich,

     3.3.   Ocena w obszarze aktywności:

     3.3.1. uczniowie oceniani są przez nauczyciela w ustalonej przez niego formie o czym są poinformowani, a zapisy mogą być doko­nywane w dokumentacji nauczyciela wy­cho­wania fizycznego udostępnianej na życzenie zainteresowanego ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych),

     3.3.2.  przez cały okres nauki uczniowie otrzy­mują pozytywne oceny w formie ustalonej przez nauczyciela (minusy, oceny szkolne) za szczególne zaan­ga­żo­wania: wykonywanie ćwiczeń i zadań w spo­sób zbliżony od maksimum swoich moż­liwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji, duży zasób wiedzy i umie­jętności, zdyscyplinowanie, udział w roz­gryw­­kach wewnątrzszkolnych i poza­szkol­nych, aktywne uczestnictwo w organizowanych przez szkołę lub związki sportowe sportowych zajęciach poza­lekcyj­nych, stosownie odpowied­nich zabie­gów higienicznych oraz realizowanie po­zos­tałych celów kultury fizycznej,

     3.3.3. przez cały okres nauki uczniowie otrzymują negatywne oceny w formie ustalonej przez nauczyciela (plusy, minusy, oceny szkolne) za wszelkie przejawy braku zaan­gażowania w wykonywanie ćwiczeń, przy niechętnym bądź negatywnym stosunku do uczestnic­twa w zajęciach, braku dyscypliny i nies­tosowaniu zabiegów higienicznych, lekce­ważeniu i braku realizacji w praktyce zadań kultury fizycznej. W przypadku szczególnie rażących odstępstw ucznia od zasad zacho­wania, bezpie­czeństwa, fair play (np. za­gro­żenie bezpie­czeństwa ćwiczących, czynne znieważanie, osiąganie celów w spo­sób nieuczciwy, topienie ćwiczących czy wrzucanie do wody w czasie zajęć na pływalni) uczeń oprócz negatywnej oceny aktywności może być ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły.

     3.3.4. przy klasyfikacji z wychowania fizycznego nauczyciel na podstawie uzyskanych cząst­kowych ocen aktywności ustala półroczną lub końcoworoczną ocenę ucznia w obsza­rze aktywności.

     3.4.   Ocena klasyfikacyjne za postęp sprawności

     3.4.1. bardzo dobra – poprawa wyników 2/3 sprawdzianów bez obniżenia pozostałych ,

     3.4.2. dobra – poprawa co najmniej jednej próby bez obniżenia wyniku pozostałych wyników,

     3.4.3. dostateczna – uzyskanie wyników na tym samym poziomie lub poprawa jednych, a obniżenie innych, jeśli wyników obni­żo­nych nie jest więcej niż podwyższonych,

     3.4.4. dopuszczająca – obniżenie wyników więk­szości sprawdzianów,

     3.4.5. niedostateczna – obniżenie wyników wszyst­kich sprawdzianów.

     3.5.   Interpretacja

     3.5.1. uzyskiwanie wyników najwyższych (zbli­żonych do rekordu szkoły) jest traktowane jako poprawa próby,

     3.5.2. uzyskanie wyniku maksymalnego według tabel realizowanego testu uznawane jest za poprawę wyniku,

     3.5.3. dopuszcza się odstępstwa od wyżej wy­mienionych kryteriów, jeżeli obniżenie parametrów sprawności nastąpiło w wy­niku długotrwałej choroby powodującej znaczne osłabienie organizmu.

     4.      Ocena klasyfikacyjna umiejętności oraz poziomu zdolności kondycyjnych:

     4.1.   uczeń obowiązkowo podlega ocenie wiedzy, umie­jętności oraz poziomu sprawności fizycznej poprzez wykonywanie sprawdzianów,

     4.2.   klasyfikacyjna ocena wyrażona jest oceną szkol­ną biorącą pod uwagę wszystkie uzyskane w okresie rozliczeniowym oceny cząstkowe;

     4.3.   uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawy oceny sprawdzianu, do którego przystąpił, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

     4.4.   uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie brał udziału w sprawdzianie poprawia go w ustalonym z nauczycielem terminie w ciągu tygodnia od ustania przyczyn uniemożliwia­jącym wykonanie zadania,

     4.5.   uczeń, który odmawia wykonania sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną bez możli­wości poprawienia jej.

     5.      Ustalenie oceny śródrocznej i końcoworocznej:

     5.1.     ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który z co najmniej trzech obszarów oceny (systema­tyczność, aktywność, postęp, sprawdziany) otrzy­mał ocenę niedostateczną,

     5.2.     ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie więcej niż z dwóch ocenianych obszarów otrzymał ocenę niedostateczną bez względu na oceny z pozostałych zajęć lub uzyskał średnią ze wszystkich zajęć poniżej 3,0,

     5.3.     ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który nie więcej niż z jednych zajęć otrzymał ocenę dopuszczającą, a średnia ocen ze wszystkich zajęć obowiązkowych wynosi nie mniej niż 3,0,

     5.4.     ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który z żadnych zajęć obowiązkowych nie otrzymał oceny dopuszczającej, a średnia ocen z tych zajęć wynosi nie mniej niż 3,75 i nie spełnił wymagań na ocenę bardzo dobrą,

     5.5.     ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który ze wszystkich zajęć obowiązkowych uzyskał śred­nią co najmniej 4,5.

     5.6.     Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

     5.6.1.  speł­nił wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto reprezentując szkołę na zawo­dach szczebla powiato­wego organizo­wa­nych w ra­mach współzawod­nictwa SZS Ig­rzysk Młodzieży Szkolnej lub Igrzysk Dzieci za­jął miejsca 1-3 indywidualnie lub druży­nowo, miejsca 1-6 na zawodach szczebla wo­je­wódzkiego, sukcesy uznane przez nauczyciela wystawiającego ucz­niowi ocenę klasyfikacyjną lub wybitne zaanga­żo­wanie przez cały okres rozliczeniowy w podno­sze­nie swojego poziomu sporto­wego, jeśli nie­za­leżne od ucznia czynniki uniemożliwiły mu osiągnięcie powyżej opisanych sukcesów;

     5.6.2. jeśli z przyczyn niezależnych od ucznia re­prezentacja szkoły nie bierze udziału w roz­grywkach Szkolnego Związku Sporto­wego ocenę celującą otrzymuje uczeń, który ze wszystkich obszarów w których jest oce­niany (systematyczność, aktywność, postęp wyniku i ogólna ocena ze sprawdzianów) otrzymał ocenę bardzo dobrą oraz co naj­mniej 25% prób testów standaryzowanych przewidzianych przez nauczyciela prowa­dzącego zajęcia wykonał na ocenę celującą.