• Procedury reżimu sanitarnego obowiązujące na zajęciach wychowania fizycznego w roku szkolnym 2020/2021


     • 1. Przed lekcją wychowania fizycznego klasa oczekuje na nauczyciela prowadzącego przed przydzieloną oddziałowi salą lekcyjną.

      2. Pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego uczniowie zabierają potrzebne do przeprowadzenia zajęć rzeczy i przechodzą do szatni.

      3. Przed wejściem do szatni sportowej uczeń dezynfekuje ręce.

      4. W szatni uczeń ma wyznaczone przez nauczyciela miejsce opisane numerem, z którego ma obowiązek korzystać na każdej lekcji wychowania fizycznego.

      5. Po zakończonych zajęciach nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają uczniów w wyznaczone oddziałowi miejsce na przerwę.

      6. Część organizacyjna lekcji i jej podsumowanie zostaje przeprowadzone z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego.

      7. Uczniowie ćwiczą w parach z partnerem, z którym siedzą w ławce w czasie pozostałych lekcji. Wychowawcy klas przekażą nauczycielowi wychowania fizycznego sporządzony plan rozsadzenia uczniów i poinformuje o każdej przeprowadzonej zmianie.

      8. W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć w zespołach innych niż przydział wykonany przez wychowawcę nauczyciel wychowania fizycznego odnotowuje ten fakt w swojej dokumentacji.

      9. W klasach 4-8 zajęcia w bloku dwugodzinnym mogą być przeprowadzone bez uwzględnienia przerwy pomiędzy jednostkami lekcyjnymi.

      10. Zajęcia prowadzone są na boisku szkolnym, stadionie, parku miejskim lub innym miejscu na świeżym powietrzu.

      11. Uczeń na każde zajęcia wychowania fizycznego ma przygotowany strój sportowy składający się z: koszulki, spodenek, bluzy dresowej, długich spodni treningowych, zmiennych skarpet i zmiennego obuwia. Brak wymienionego wyposażenia gdy jest ono wskazane przez nauczyciela do wykorzystania na zajęciach skutkuje zaliczeniem uczniowi nieprzygotowania do zajęć.

      12. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu zajęcia odbywają się na sali sportowej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

      13. Po każdej lekcji nauczyciel wychowania fizycznego dezynfekuje sprzęt i przybory sportowe użyte w czasie zajęć.

      14. Po zakończonych  zajęciach  uczniowie dezynfekują ręce.

      15. Po zajęciach szatnia jest wietrzona. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne okna otwarte są przez cały okres zajęć.