• Deklaracja dostępności

    • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

     • Data publikacji strony internetowej: 
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

     ”filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych”;

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 
     • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

     Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny( - raport oceniający).

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

     • osobą kontaktową jest: Łukasz Słupik
     • e-mail: sekretariat@psp.dobrrodzien.pl
     • nr telefonu: +48343575536

     Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

     Każdy ma prawo do:

     • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
     • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
     • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

     Żądanie powinno zawierać:

     • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
     • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
     • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

     Skargi i odwołania

     W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu
     • Adres: 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska 17
     • E-mail: sekretariat@psp.dobrodzien.pl
     • Telefon: +48343575536

     Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła podstawowa znajduje się w 3 lokalizacjach, z których 2 to budynki dwupiętrowe a jeden to budynek parterowy. W budynku przy ulicy Piastowskiej 17 przystosowany dla osób poruszających się na wózkach jest tylko parter, gdzie znajduje się sekretariat. Przy 2 wejściach znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Jest dostępna jedna przystosowana toaleta. Natomiast w budynku przy ulicy piastowskiej 49 przystosowany jest parter w starej części oraz parter i pierwsze piętro w nowym skrzydle. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku dostępne są winda oraz dźwig umożliwiający przedostanie się na parter w starej części, gdzie znajduje się sekretariat.

     Informacje o dodatkowych udogodnieniach

     Strona internetowa posiada dodatkowe udogodnienia: Przełączniki rozmiaru tekstu i kontrastu; Skróty klawiszowe: TAB - przejście do kolejnego elementu SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu ESC - anulowanie podpowiedzi