• Ochrona danych osobowych.

     • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

      KLAUZULA INFORMACYJNA

      Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych....; poniżej informacja do zapoznania się.

       

      Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

      Tożsamość administratora

      Administratorem danych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu.

      Dane kontaktowe administratora

      Publiczna Szkoła Podstawowa, 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska 17, tel. 343575536, adres e-mail: sekretariat@psp.dobrodzien.pl

      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Krzysztofa Czapla, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: czapla.k@wp.pl, tel 602768247

      Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

      Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie RODO o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.

      Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

      Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

      Dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą być przekazywane innym podmiotom na zlecenie administratora tj. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

      Czas przechowywania danych

      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który przepisy prawa nakazują przechowywać dane.

      Prawa podmiotów danych

      Przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.

      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

      Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

       

       

     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

      zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGo Safe. Jest to narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

     • Uwaga Rodzice!

     • Uwaga rodzice !

      *Rożki obfitości składamy w szkole w dniu 31 sierpnia 2020r. w godzinach 9.00 -14.00

       

      Rozpoczęcie roku szkolnego – 01 września 2020r.

      - godz.9.00 – klasy I – sala gimnastyczna ul. Piastowska 49

      - godz.10.00 – klasy II-IV – boisko szkolne – ul. Piastowska 49

      - godz.11.00 – klasy V – VIII – Boisko „Orlik” – ul. Piastowska 17